Postloven

- uddrag af den ny postlov med de paragraffer, som er relevante for husejere.

§ 7. Stk. 3. En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller som undlader at give adgang til brevkasseanlægget.

§ 8. Ejeren skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v. For ejendomme, hvortil der hører landbrugsjord, skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at afstanden mellem bolig og brevkasse højst må udgøre 50 m.

Stk. 3. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel. I fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.

Ikrafttrædelse af postlovens nye regler

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2011, men gælder først fra 1. januar 2012.

§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 1. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012, for så vidt angår bygninger, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1973.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 2. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012.

Regler for dispensation fra den nye postlov

Her finder du uddrag af de paragraffer, som handler om dispensation for de nye regler.

§ 9. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen.

Til § 9. Det foreslås i stk. 1, at postmodtagere, som er ude af stand til at hente post i brevkassen eller i brevkasseanlægget, har krav på at få adresserede forsendelser bragt til døren. Ordningen er uafhængig af postmodtagerens alder eller boligtype og tilgodeser ligeledes personer i landdistrikter eller personer, som bebor et fritidshus som helårsbolig. Forinden skal den pågældende være visiteret af bopælskommunen, som træffer afgørelse om levering af post til døren. Kommunen underretter endvidere den befordringspligtige postvirksomhed, som administrerer ordningen om levering af post til døren. Nærmere regler herom fastsættes i bekendtgørelsen om postbefordring og postvirksomheder. Med henblik på at sikre en ensartet og enkel administration af ordningen i kommunerne vil der endvidere blive udarbejdet en vejledning.

Såvel den befordringspligtige postvirksomhed som andre postvirksomheder forpligtes ved forslaget til at levere adresseret post til døren til de postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget. Det nuværende »levering til døren«-mærke foreslås dog – af hensyn til risikoen for et eventuelt misbrug af oplysningen om, at den pågældende postmodtager er bevægelseshæmmet eller på anden måde fysisk eller psykisk svækket – erstattet af en løsning, som ikke indebærer en synlig mærkning på brevkassen eller brevkasseanlægget.

Med en løsning, hvor der ikke er en synlig mærkning på brevkassen, vurderes det, at mange distributionsvirksomheder i praksis ikke vil kunne tilrettelægge en omdeling, hvor der leveres til døren. På den baggrund vurderes det ikke rimeligt eller hensigtsmæssigt at pålægge distributionsvirksomheder at omdele uadresserede forsendelser til døren. Såfremt den pågældende modtager ikke ønsker at få uadresserede forsendelser leveret i brevkassen, har vedkommende mulighed for at frabede sig uadresserede forsendelser, jf. § 13. For så vidt angår pensionister i den ældre boligmasse, som inden lovens ikrafttræden er omfattet af den gældende ordning om levering af post til døren, vil ordningen bortfalde samtidig med bortfaldet af den ovenfor omtalte mærkningsordning.

Lovens tilblivelse

I maj 2010 blev der indgået et bredt forlig om en ny postlov i Trafikudvalget, hvor alle partier, med undtagelse af Enhedslisten, og løsgængere deltog. Lovforslaget (L44) blev i efteråret 2010 fremsat til vedtagelse i Folketinget, hvilket skete i december 2010.

Postkassemontøren. Kildemosevej 5, 5000 Odense C info@postkassemontoren.dk   Tlf.: 70 22 34 43